Module de studiu

  MODULE DE STUDIU DE INTERES GENERAL

M1: Dezvoltare durabila
        Titular de curs: Irena MOCANU
       Obiectivele cursului:

 • Definirea conceptului de “dezvoltare durabilă” şi punctarea principalelor etape ale evoluţiei acestuia;
 • Prezentarea sistemelor de indicatori de monitorizare a tipului durabil de dezvoltare;
 • Identificarea provocărilor dezvoltării durabile şi prezentarea principalelor instrumente de aplicare a acestui tip de dezvoltare in cadrul comunităţilor umane;
 • Integrarea conceptului de “dezvoltare durabilă” in abordarile individuale ale cursanţilor, în funcţie de specificul temelor din cadrul programului de pregătire doctorală sau post-doctorală;


M2: Egalitate de sanse si gen, nediscriminarea si respectful diversitatii
        Titular de curs: Cristina ICOCIU
Obiectivul modulului:
Informarea grupului țintă asupra:

 • înțelesului noțiunii de ”egalitate”, apariției conceptului de ”egalitate” și evoluția acestuia de-a lungul istoriei pornind de la ideal la principiul de drept și apoi de ”drept fundamental” cu derivatul său ”dreptul la nediscriminare”, reglementate ca atare în dreptul internațional, european și național.
 • naturii juridice a conceptului ”egalitate de șanse” ca principiu esențial și valoare comună a UE prin măsurile pe care le finanțează în cadrul politicilor adoptate în acest domeniu.
 • necesității cunoașterii reglementărilor UE și naționale privind dreptul la egalitatea de șanse, dreptul la nediscriminare și asupra principiului egalității de șanse cu scopul de a putea beneficia de întregul potențial, indiferent de mediul social de proveniență, prin acces la educație, abilități, competențe și experiențe care se pot valorifica  pe piața muncii și a serviciilor.


M3: Etica in cercetare. Aspecte legate de drepturile de autor
         Titular de curs: Raluca Liane STAN
         Obiectivele cursului:

 • Formarea de competenţe şi abilităţi referitoare la deontologia activitatii de cercetare stiintifica si a activitatii de valorificare a rezultatelor stiintifice obtinute
 • Cunoasterea legislatiei romanesti si europene relevante privind drepturile de proprietate intelectula si industriala


M4: Imbunatatire capacitatii de publicare stiintifica
        Titular de curs: Alina BADANOIU
Obiectivele modulului:

 • Cunoașterea modului de clasificare a publicațiilor științifice: reviste ISI (cu/fără factor de impact calculat), alte baze de date internaționale (BDI), etc. Capacitatea de a identifica revistele de specialitate adecvate și relevante pentru diseminarea rezultatelor cercetărilor realizate;
 • Cunoașterea modului în care se realizează procedura de evaluare a lucrărilor științifice trimise pentru publicare (peer-review);
 • Formarea de competențe și abilități referitoare la redactarea unui articol științific de cercetare.


M5: Coaching/Consiliere
         Titular de curs: Gabriel CHICIOREANU
Obiectivele modulului:

 • Gestionarea timpului pentru eficientizarea activitatilor profesionale
 • Identificarea tipurilor de stres si modalitatile de gestionare a acestora
 • Etape pentru elaborarea unui discurs de succes


M6: Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale

         Titular de curs: Catalin ALEXE
        Obiectivele cursului:

 • —însuşirea noţiunilor de bază cu care se operează în practica antreprenorială şi managerială;
 • —identificarea caracteristicile definitorii pentru activitatea de antreprenoriat;
 • —dezvoltarea capacităţi de evaluare a ideilor de afaceri, de a construi o afacere de la zero şi de a maximiza şansele acesteia de succes;
 • —dezvoltarea capacităţi de a înţelege modul de funcţionare a unei afaceri existente.

M7: Managementul proiectelor de cercetare
         Titular de curs: Nicoleta IGNAT
Obiectivele cursului:

 • înţelegerea rolului şi importanţei managementului de proiect pentru activităţile viitoare ale doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctoranzi;
 • familiarizarea cu vocabularul ştiinţific specific domeniului;
 • înţelegerea unor noţiuni fundamentale tehnico-economice;
 • familiarizarea cu instrumentele de bază utilizate în conducerea proiectelor;
 • însuşirea unor deprinderi de abordare prin informare şi calcul a procesului decizional.